Kværndrup

hBørne- og ungehjem, Ungestøtte
Faaborg-Midtfyn
1 af 9 billeder
Alle billeder

Om Kværndrup

På Børne- og ungehjemmet Kværndrup er vi godkendt til at sikre en meningsfuld og udviklende hverdag for 9 børn og unge i alderen 7-17 år med mulighed for ungestøtte til det 23. år.
Her arbejder vi hver dag for at skabe et trygt, omsorgsfuldt og stabilt hjem for de børn og unge, der bor hos os. Gennem autentiske voksne, som formår at balancere høj faglighed, stor professionalisme og oprigtig omsorg, opbygger vi betydningsfulde relationer til børnene/de unge.
På Kværndrup vægter vi særligt barnets/den unges selvstændighed og udvikling i arbejdet med at skabe fundamentet for etablering af en stabil skolegang, et aktivt fritidsliv og et trygt pårørendesamarbejde.
Det lykkes vi med, fordi der er overensstemmelse mellem det, vi siger og det, vi gør; vi inddrager barnet/den unge, lytter, spørger, viser interesse og går forrest, når der er behov.

Vi er specialiseret i at støtte børn og unge, som er præget af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, ADHD samt autismespektrumforstyrrelser. Vi har derudover specifik viden og erfaring med søskendeanbringelser.

Børne- og ungehjemmet Kværndrup holder til i en større istandsat 4-længdet ejendom beliggende i skønne omgivelser midt imellem Odense og Svendborg.
På Kværndrup er der god plads til aktiviteter, bl.a. har vi en boldbane, trampolin, bålplads, shelterplads, kanin/hønsehus, træværksted, knallertværksted, rum til kreativ hygge og en minibiograf.
Huset har et stort, lyst køkkenalrum, hvor der er adgang til en isoleret vinterstue med spisebord. Der er gode mulighed for, at de børn/unge, der måtte have behov for at spise i mindre grupper eller alene med en voksen, kan gøre det. Der er flere stuer i ejendommen, som indbyder til kreativitet, spil, samtaler, nærvær og hygge.
Huset er indrettet med gode store værelser, som er placeret i forskellige afdelinger, hvilket giver mulighed for at sikre ro og tryghed. Børnene/de unge deler badeværelse med ét andet barn/en anden ung.
Der er desuden én selvstændig lejlighed på husets 1. sal med egen indgang og eget badeværelse samt køkken. Lejligheden bruges som udslusningslejlighed i forbindelse med ungestøtte. Her kan den unge træne selvstændighed forud for flytning til egen bolig.

På Kværndrup arbejder vi med en høj grad af forudsigelighed og meningsfuldhed for at øge mestringsevnen hos barnet/den unge med det mål at skabe fundamentet for et trygt børne- og ungdomsliv med mod til at turde tro på egen kunnen og potentiale.
Sammen med barnet/den unge søger vi efter at finde motivationen til udvikling frem, da den nogle gange kan være gemt væk bag manglende tro på sig selv og modet til at prøve. Her anvender vi struktureret visualisering som et væsentligt støtteredskab. Vi tager ansvar for at belyse succeser - også de små - i dagligdagen. Små ting, som barnet/den unge ikke nødvendigvis tilskriver relevans, men som er vigtige skridt på vejen i den videre udvikling af identitet, selvværd og selvtillid.
Vi ved, at de betydningsfulde relationer mellem de voksne og barnet/den unge er afgørende for barnet/den unges udvikling – at de har fortrolige voksne, som de kan spejle sig i, som drager omsorg for netop dem, udviser oprigtig nysgerrighed og tror på deres potentiale, når de af og til selv er usikre. Med vores erfaring kan vi møde de bump, der kan være på vejen med viden om at det er udviklingens naturlige (om)veje. Og vi ved, at barnet/den unge har brug for fortrolige voksne til at turde prøve igen. Gennem samtaler er vi nysgerrige, fordi vi tror på, at nysgerrighed smitter og giver barnet/den unge mod til at gå på opdagelse sammen med os og langsomt tage større ansvar.
Vi arbejder ud fra en glædesfyldt, aktivitetsbaseret og relationspædagogisk tilgang, inspireret af den neuroaffektive udviklingspsykologi med en legende, guidende, anerkendende og energifyldt tilgang til børnene.

På Kværndrup arbejder med afsæt i følgende metoder:

Relationspædagogisk metode
På Kværndrup tager vi ansvar for relationen ved at være trygge, stabile og inddragende voksne. Gennem nærvær, aktiviteter, leg, samvær og ægte interesse for det enkelte barn opbygger vi de betydningsfulde relationer, som hører til grundstenene i vores pædagogiske arbejde.
Vores erfaring viser, at relationen er af afgørende betydning for at lykkes med at bringe barnet/den unge i en tryg udvikling og god trivsel. Vi ser nuanceret, kritisk og udviklende på os selv, hinanden og vores arbejde for derigennem at kunne være de bedste rollemodeller og kunne stole på vores evner og professionelle virke i de betydningsfulde relationer.
Netop gennem disse relationer vil barnet/den unge opbygge forudsætninger for at udvikle selvværd, selvtillid og mentaliseringsevnen for derigennem at øge læringen om sig selv set i relation til andre mennesker. Barnet/den unge vil have fortrolige voksne at dele glæder og udfordringer med og dermed opnå tryghed ved ikke at stå alene.

Struktureret visualiseret pædagogik
Struktureret visualiseret pædagogik understøtter barnets/den unges behov for forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen. Det er medvirkende til at sikre barnets/den unges håndterbarhed og frigøre ressourcer til udvikling af personlige, sociale og praktiske kompetencer, herunder øget selvstændighed og mestringsevne.
Den struktureret visualiseret pædagogik udmøntes gennem individuelle tilpassede dagsskemaer, ugeskemaer og apps samt relevant visualisering af gøremål og fungere samtidigt som et supplerende kommunikationsredskab mellem barnet/den unge og de voksne.

Jeg-støttende samtaler
Jeg-støttende samtaler er en metode, som understøtter barnets/den unges evne til mentalisering og evne til at identificere følelser. Barnet/den unge hjælpes til at reflektere og sætte ord på følelser samt perspektivere ressourcer og udfordringer i forhold til en given mulighed, et ønske eller en drøm. Metoden bliver også brugt i hverdagens små interaktioner, hvor barnet med den voksnes hjælp støttes til at finde modet til at prøve, måske fejle, rette til, forsøge igen og lykkes. Resultatet er et mere kendt følelsesliv, en identitetsskabelse, selvstændighed, selvforståelse og mestringsevne.

På Kværndrup prioriterer vi forældresamarbejdet højt, da vi er af den overbevisning, at relationen til forældrene er afgørende for barnets/den unges trivsel og udvikling. Vi tror på, at alle forældre løfter deres forældrerolle så godt, som det er dem muligt, men ved også at barnet/den unge og forældrene oftest har brug for støtte til at sikre, at deres relation bliver så tryg som mulig. Derfor tager vi ansvar for kommunikationen og dialogen med forældre og håndteringen af barnets/den unges følelser; uanset om samværet kan ”forstyrre barnet/den unge” eller/og give anledning til savn. Vi inddrager forældre og barnet via individuelt tilpassede indsatser, samtidigt med at vi understøtter samværet og løbende evaluere gennem samtaler med relevante parter.
På Kværndrup er vi undersøgende på barnets/den unges øvrige netværk og støtter op om fastholdelsen af det. Det kan være søskende, øvrig familie eller andre relationer. Vi støtter barnet/den unge i ønsket om fastholdelse og udvikling af disse relationer gennem initiativer til - eller videreførelse af hidtidige – traditioner.
Gennem analyser af barnets/den unges samlede netværk har vi på Kværndrup stort fokus på at muliggøre længerevarende relationer, som kan være deres livsvidner fremadrettet.

På Kværndrup ved vi, at det har afgørende betydning, at vi faciliterer og bidrager til det gode samarbejde med skole/uddannelsesinstitution for at sikre det enkelte barns/unges succes i skoleregi. Det handler som udgangspunkt om at sikre en stabil skolegang og kontinuerlig lektielæsning, men vores erfaring viser, at det også har stor betydning, at vi engagerer os gennem forældreråd, forældremøder og socialt samvær i relation til det enkelte barns skolegang.
På den måde går vi forrest for at sikre tryg tilknytning til læringsmiljøet, og vi kan bidrage til, at barnet/den unge mødes med relevante krav og forventninger såvel i den faglige læring som i det sociale samspil med klassekammeraterne. I Kværndrups nærmiljø er der folkeskoler og specialklasser, der matcher målgruppen på opholdsstedet, ligesom der er etableret samarbejde med PPR for at sikre de rette forudsætninger for korrekt skoleplacering af det enkelte barn/ung.
I Kværndrup og omegn er der et bredt udvalg af muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt for os, at børnene/de unge har tilknytning til fritidsaktiviteter i et individuelt vurderet omfang, da potentialet for udvikling af sociale kompetencer og etablering af nye fællesskaber kan findes der. Vi går gerne på opdagelse sammen med barnet/den unge for at finde – eller genfinde – fritidsinteresser, og vi hjælper dem på vej gennem engagement, nysgerrighed og aktiv deltagelse.
På Kværndrup er det hyggeligt at have venner på besøg. Vi er opsøgende på at skabe legeaftaler, søge viden om begivenheder og arrangementer i nærområdet. Vi understøtter barnets deltagelse og er med til at sikre tryghed i det sociale fællesskab. På Kværndrup er der altid voksne tilgængelige, som kan hjælpe med at bakke op om de gode relationer og rette op, hvis noget går skævt.