Løvegade

hStøtte i eget hjem
Slagelse
1 af 7 billeder
Alle billeder

Om Løvegade

Altiden Løvegade yder støtte og vejledning efter serviceloven §85 i borgerens eget hjem. Vi løser også enkeltmandsprojekter efter forudgående grundig visitation. Akut visitation er også mulig.
Vi skaber rammerne, så de passer til den enkeltes behov. Formålet er at skabe en tryg og stabil hverdag med fokus på det gode liv, hvor den enkeltes ressourcer sættes i centrum og afsættet tages i nærmeste udviklingszone.

I fælleslejligheden har borgerne mulighed for at mødes i hverdagen og bruge forskellige faciliteter så som computere, hobbyværksted og spillekonsoller. Ligeledes kan de deltage i aktiviteter, de selv er med til at planlægge. Disse aktiviteter kan bl.a. være filmaftener, LAN-parties (spilaftener), månedlige musikaftner, fællesspisning ved højtider samt ture til svømmehallen eller til nogle af byens aktiviteter.
Vi oplever i højere grad, at de sociale aktiviteter samler borgerne i netværket og bidrager til, at de får opbygget gode relationer.
Fælleslejligheden er åben mandag kl. 09.00-20.00, tirsdag kl. 10.15-18.30, onsdag kl. 09.00-20.00, torsdag kl. 09.00-19.00, fredag kl. 09.00-18.30, kl. lørdag 10.00-17.00. Hvis der opstår behov, er der mulighed for at få tilknyttet en nattevagt.
I fælleslejligheden tilbyder vi hver dag et aftenmadhold, hvor der er mulighed for at deltage i at handle ind og at tilberede dagens aftenmåltid. Tirsdage tilbyder vi et bagehold, hvor der er mulighed for, at man kan være med til at bage sunde brød og måske gå en fælles tur, mens brødet hæver.
Vi samarbejder med de lokale boligudlejningsfirmaer og har derfor mulighed for at hjælpe/støtte borgeren i at få en lejlighed i Slagelse centrum, så de dels kan bo tæt på fælleslejligheden og dels bo tæt på de andre borgere. Vi har tilknyttet en pedel, som kan støtte med diverse praktiske opgaver ved indflytning i lejligheden.

Vi tilbyder støtte og vejledning til borgere fra 18 år og op i henhold til servicelovens § 85. Målgruppen er borgere med psykiatriske problemstillinger og/eller autismespektrumforstyrrelser eller andre udviklingsforstyrrelser. Borgerne må ikke have et aktivt misbrug, og de skal være indstillet på at indgå i et samarbejde.

I Altiden Løvegade støtter vi borgeren i at lære at tage vare på sig selv i aktive og sociale omgivelser. Vi understøtter de kompetencer borgeren har og inspirerer og motiverer til, at disse kommer i spil, og at de styrker evnen til at indgå i fællesskaber på arbejdspladsen, i skolen og i fritiden. Vi samarbejder også med borgeren om at finde værdibaserede aktiviteter og beskæftigelse, der giver retning, mening og livsindhold.
Det er vigtigt, at den enkelte borger har en struktureret og overskuelig hverdag, at de overholder deres målsætning og styrker deres personlige udvikling. Vi støtter dem blandt andet med huslige pligter såsom oprydning, planlægning af sunde måltider, at håndtere medicin, uddannelse og arbejde, samt opretholde kontakten til familie og venner.
Støtten tilrettelægges i samarbejde mellem borger, kontaktperson og sagsbehandler og evalueres løbende. Borgeren får tilknyttet en/to kontaktperson/er. Sammen udarbejder de en handleplan, som revideres mindst en gang om året eller efter behov.
I ferier eller i andre situationer, hvor borgeren kan være fraværende, har vi mulighed for at tilbyde støtte via Skype, telefon, SMS, Facetime, således at vi bevarer støtten og kontakten til den enkelte borger.
Der tilbydes også 2x ugentligt NADA-behandling med mindfullness i et roligt miljø samt vejledning i kost og motion.
Vi har i Altiden Løvegade en bil, og vi kan derfor også tilbyde støtte for borgere, som bor udenfor Slagelse.

Vi arbejder ud fra borgerens VUM-udredning samt øvrig relevant udredning på den enkelte borger, som visiteres til tilbuddet. Der vil være særligt fokus på ADL-færdigheder, beskæftigelse samt socialt netværk, så borgeren er udredt i forhold til disse.
Tillbuddets pædagogiske indsatsplan tager altid udgangspunkt i sagsbehandlers VUM-udredning samt i kommunens lovpligtige handleplan §141 og de seks overskrifter:
• Udvikling og adfærd – ADL
• Netværk
• Uddannelse/beskæftigelse
• Sundhedsforhold
• Fritid og venskaber
• Andre relevante forhold

Ud fra dette udarbejdes en individuel pædagogisk handleplan, som tilgodeser de mål, der er beskrevet i handleplanen i samarbejde med sagsbehandler og den enkelte borger.

I forhold til psykiatriske problemstillinger arbejder vi som udgangspunkt med Recovery, hvor borgeren er aktivt deltagende i den fortløbende proces.
Oftest oplever borgeren at vokse personligt, selvom der kan være aktuelle begrænsninger i udfoldelse. Vi tager udgangspunkt i ressourcebaseret tænkning, hvor vores opgave i samarbejde med borgeren er at identificere ressourcer og bruge disse. I forhold til ASF arbejder vi med autismespecifik pædagogik, med øje for at bruge de ressourcer borgeren har i konstruktivt samspil.
Vi arbejder med dokumentation og effektmåling (SMARTE mål) af vores pædagogiske indsats. I udarbejdelsen af delmål brydes store mål ned i håndterlige størrelser og delmål, således at borgeren oplever at lykkes og dermed kunne mestre en større del af sit liv end tidligere.
Vi evaluerer delmål hver 3. måned samt indkalder sagsbehandler til statusmøde en gang årligt eller efter anden aftale.