Nyheder

Ondt i velfærden

Miriam Toft

Over de kommende år bliver der flere ældre. Det er glædeligt, at vi lever længere og har en aktiv alderdom langt op i årene. Det betyder, at behovet for hjælp til at sikre en god alderdom er stigende både til de mindre hverdagsopgaver og til den mere omfattende pleje.

Statistikker peger på, at vi er udfordrede i forhold til, at der ikke er nok medarbejdere, som har lyst til at løfte denne vigtige omsorgsopgave. Uddannelserne bliver ikke valgt til i det omfang, vi har behov for. I 2019 pegede KL på, at der vil mangle 15.000 sosuassistenter- og hjælpere inden for de næste fem år. Vi har brug for at gøre området til en attraktiv arbejdsplads, som man har lyst til at være en del af.

Samtidig er området præget af et højt sygefravær blandt omsorgspersonale. Et højt sygefravær betyder, at den samlede tid på at sikre den bedst mulige omsorg og en indholdsrig hverdag for de ældre falder – der er kort og godt færre til at løse den samme opgave. Det går både ud over kvalitetsoplevelsen for de ældre, som møder skiftende omsorgspersoner og arbejdsmiljøet blandt omsorgspersonalet er under pres.

Nærvær fremfor fravær
Vi skal sikre at velfærdsområdet vælges til, så vi kan løfte den voksende velfærdsopgave. Det er oplagt at gå ind og kigge på, hvordan vi kan arbejde med at nedbringe sygefraværet. Det skaber mere tid til omsorg i hverdagen og forbedrer arbejdsforholdende for medarbejderne. Som direktør for den private velfærdsaktør Altiden kender jeg godt til udfordringen – vi har selv været der.

I Altiden leverer vi hver dag omsorg og pleje til de mange borgere, som er en del af et ældretilbud hos os. Vi er godt 1200 ansatte og i de seneste fem år har vi arbejdet målrettet med at sænke sygefraværet, og det er lykkedes. I dag har vi en stabil fraværsprocent, der ikke har ændret sig i de seneste år (sygefraværsprocent på 3,3 procent i 2019) – et tal der ligger markant lavere end tallet for det offentlige.

Vores erfaring er, at når kurven skal knækkes, og sygefraværet nedbringes, så kræver det en langsigtet indsats med fokus på nærvær, kultur og ledelse. Vores tilgang er hyppig opfølgning, ledelsesfokus og så har vi hver 6. uge trivselsundersøgelser blandt alle medarbejdere. På den måde har vi hele tiden fingeren på pulsen og kan reagere hurtigt, hvis der er områder, hvor vi kan se et dyk. Samtalerne skal tages hurtigt, hvis, medarbejderne ikke trives og med tydeligt lederskab i forhold til, hvornår det er et lederansvar at ændre noget, og hvornår medarbejderne selv kan gøre en forskel.

Helt centralt i arbejdet med at nedbringe sygefraværet er et tæt samarbejde med de faglige organisationer for at skabe rammerne for en arbejdsplads, hvor der er rart at være. Uden denne tætte sparring ville vi ikke opleve den opbakning fra vores medarbejdere, som vi har i dag.

Nærværskultur

Sygefraværet er en fælles udfordring for vores branche. Vi er alle afhængige af, at vi bliver valgt til som arbejdsplads. Vi skal skabe en nærværskultur, der bygger på engagement, ekspertise og stolthed – hvor Al Tiden anvende bedst muligt. Det er den vigtigste forudsætning for, at vi kan yde den omsorg og pleje, der er behov for. Må dette være en opfordring til vores branche om at arbejde tæt sammen, tænke nyt og lære af hinanden. Det er det, der skal til hvis vi skal lykkes med opgaven –og det skal vi.