Botilbud i Altiden

Et botilbud i Altiden er et hjem for unge og voksne borgere, der har behov for støtte og omsorg. Det er tilbud, som henvender sig til borgere, der ikke har mulighed for at klare sig i eget hjem. I Altiden lægger vi vægt på at give borgerne en indholdsrig hverdag. Samtidigt er det vigtigt for os at skabe trygge rammer, så man som borger føler sig hjemme på vores botilbud.

En indholdsrig hverdag

I Altiden har vi fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer for, at de kan opnå en højere livskvalitet. Vi lægger desuden vægt på at skabe rammer og hjemlighed, som afspejler et almindeligt hverdagsliv.

Hverdagen på Altidens botilbud har en fast struktur. Vi tilpasser hverdagen ud fra den enkelte borgers individuelle behov, interesser og formåen. Vi arbejder ligeledes ud fra socialpædagogiske mål, som den enkelte borger har udarbejdet i samarbejde med sagsbehandleren. Det kan både være relateret til hverdagen, men også personlige mål.

Hverdagen på botilbuddet indeholder masser af fælles aktiviteter, heriblandt madlavning, fællesspisning, filmaften og hygge med spil eller bål i haven, som borgerne kan vælge til eller fra.

Det giver mulighed for, at borgerne kan være en del af et fællesskab med andre borgere og personalet på botilbuddet, hvis de ønsker det.

Fysiske aktiviteter

Fysiske aktiviteter som f.eks. gåture, svømning og andre former for sport prioriteres højt i dagsprogrammet for borgerne. Aktiviteterne kan foregå på botilbuddet eller i lokalområdet.

Flere af vores botilbud har fysiske rammer, der rummer spændende aktivitetsmuligheder som f.eks. en boldbane, et træningsrum eller et værksted. Nogle botilbud har også katte, kaniner eller geder, som borgerne har mulighed for at hjælpe med at passe.

Borgernes hverdag hos Altiden indeholder desuden ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis). ADL-træningen kan omfatte undervisning og træning i teknikker i forbindelse med f.eks. spisning, madlavning, oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb og økonomi.

Alle vores tilbud er en del af lokalsamfundet. Vi arbejder på, at borgerne og botilbuddet skal være en integreret del af netop det lokale fællesskab i den udstrækning, det er muligt.

Altiden Ekko botilbud voksne borgere udendøre få plads spørgsmål

Kontakt os

Et samlet nummer for visitation til vores tilbud

71 96 12 48

Gå direkte til…

Hvem bor hos os?

  • Altidens botilbud henvender sig til unge og voksne i alderen 18-85 år.
  • Borgerne, der bor på botilbuddene, er blandt andet mennesker med psykiske vanskeligheder i lettere til svær grad og intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Samt autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingshæmning.
  • Altidens botilbud er godkendt efter servicelovens §§ 108 og 107. Man skal henvises af kommunen for at få en plads.

Samarbejde med pårørende

I Altiden lægger vi stor vægt på et godt og tæt samarbejde med familie og pårørende til borgere. Familie og pårørende er en vigtig ressource i borgerens liv, og vi støtter borgeren i at drage fordel af det.

Ved indskrivningsmødet får borgeren og eventuelt de pårørende navnet på den kontaktperson, som følger borgeren. Har du som pårørende brug for en dialog om samarbejdet, er du altid velkommen til at tage fat i den pågældende kontaktperson.

Hos Altiden har vi altid den enkelte borger i centrum. Samarbejde med pårørende vil derfor også være afhængig af den enkelte borgers ønsker og livsvilkår. Borgerne skal altid give samtykke til, at der viderebringes information. Og de skal selv beslutte, hvem der skal deltage i forskellige møder, der vedrører vedkommendes liv.

I de tilfælde, hvor borgeren ikke har givet samtykke til, at der viderebringes information til pårørende, tilbyder vi pårørende generel information og vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Kontakt os

Hvis du har brug for yderligere information om Altidens botilbud eller et specifikt botilbud, er du velkommen til at kontakte vores fælles visitation på socialområdet.

Her finder du alle Altidens botilbud for voksne borgere