Målgrupper for voksne borgere

På vores specialiserede tilbud skaber vi trygge hjem, der inviterer til fællesskab, gode oplevelser og nærhed til andre. Vi støtter i, at borgerne bliver mest mulig selvhjulpne og selvstændige. Det er følelsen af medbestemmelse og evnen til at mestre livet på egne betingelser, der er fundamentet i hverdagen. Voksne borgere, der bor på et Altiden tilbud er i alderen 18-85 år med forskellige udfordringer herunder også fysisk funktionsnedsættelse.

Afgrænsning og definition af målgrupper

Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Betegnelsen anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse dækker over borgere, der har en intellektuel eller kognitiv forstyrrelse, som ligger til grund for deres livsførelse og psykosociale levevis. Dette kan f.eks. være en kognitiv forstyrrelse grundet et langvarigt misbrug eller påvirkning af udviklingen grundet omsorgssvigt i opvæksten.
Anden psykisk vanskelighed
Betegnelsen anden psykisk vanskelighed dækker over borgere, som er diagnosticerede med psykiske vanskeligheder, såsom forskellige former for personlighedsforstyrrelser og/eller opmærksomhedsforstyrrelser. Borgerne kan have dobbeltdiagnose og evt. hjerneskade som følge af varigt misbrug. Borgere som har modtaget en psykiatrisk særforanstaltning inden for hovedgrupperne B. dom til behandling og C. dom til ambulant behandling.

Kontakt os

Et samlet nummer for visitation til vores tilbud

71 96 12 48

Autismespektrum
Borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tilstande, herunder mental retardering, OCD, angst mm. Borgerne kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer, såsom mangelfuld sociale kompetencer, som kan komme til udtryk ved udadreagerende, og selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse i varierende grad.
Udviklingshæmning
Borgere med betydelig og varig nedsat psykiatrisk funktionsnedsættelse. Her indtænkes borgere, som har lettere til middelsvær mental retardering.
Dømt til straffelig foranstaltning
Borgere kan have behandlingsdomme og foranstaltningsdomme (type 2-5).
Borgere som har modtaget en psykiatrisk særforanstaltning inden for hovedgrupperne B. dom til behandling og C. dom til ambulant behandling.

Her finder du alle Altidens tilbud til voksne borgere