Målgrupper børn og unge

På vores børne- og ungehjem skaber vi de bedste rammer for en tryg barndom. Vi sætter ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, så alle børn og unge får et solidt fodfæste og lige muligheder i livet. Børn og unge, der bor på et af Altidens børne- og ungehjem, er i alderen 7-17 år med forskellige forstyrrelser/udfordringer.

Afgrænsning og definition af målgrupper

Autismespektrumforstyrrelser
Børn og unge med autismespektrumforstyrrelse er kendetegnet ved at have sanseintegrationsforstyrrelser, mangelfulde sociale kompetencer og lav frustrationstærskel, der gør, at de bl.a. kan være udadreagerende, undvigende i kontakten og er påvirkede i deres evne til at føre et selvstændigt liv. Autisme påvirker barnets kommunikation, samspil og forestillingsevne og indvirker på alle de situationer og sammenhænge barnet befinder sig i.
Omsorgssvigt
Børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, kan være påvirkede på deres følelsesmæssige kompetencer og kan have svært ved at regulere og forstå deres følelser. Omsorgssvigt kan være både fysisk og psykisk og kendetegnende herved er forskellige. Indadvendthed, udadreagerende adfærd, angst og selvværdsproblemer er bare nogle af kendetegnende herved.

Kontakt os

Et samlet nummer for visitation til vores tilbud

71 96 12 48

Opmærksomhedsforstyrrelser
Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser er kendetegnet ved, at de har betydelige problemer med koncentration og vedholdende fokusering. Foruden opmærksomhedsproblemer er impulsiv adfærd, uopmærksomhed og urolig adfærd karakteristisk, hvilket gør at de påvirkes både fagligt og socialt.
Tilknytningsforstyrrelser
Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser befinder sig i mental og fysisk stresstilstand med et højt angstniveau, lav selvtillid, ensomhed og håbløshed og har ofte vanskeligt ved at indgå i positive sociale relationer. Dette viser sig ved konflikt med andre, undgåelsesadfærd, og i det hele taget adfærdsstrategi der bringer dem i risiko for problematisk adfærd og/eller psykisk sammenbrud.

Her finder du alle Altidens børne- og ungehjem