Skoletilbud

Altidens skoletilbud skaber rammer for, at eleverne får færdigheder, der gør dem uddannelsesparate. Det skaber mulighed for, at de selv efterfølgende at arbejde videre med at få et godt og indholdsrigt liv. Hos os oplever eleverne, at der bliver taget hånd om dem.

Skoletilbud i trygge og positive rammer

Altidens skoletilbud er et tilbud til elever, der er socialt eller kognitivt belastet og/eller har en diagnose, såsom autismespektrumforstyrrelse, ADHD, ADD, tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmæssig skade hos børn og unge, som kan medføre, at det ikke er muligt at deltage i en almindelig skolegang på en folkeskole.

Mange kommer med erfaringer i forhold til negative oplevelser og nederlag, og det er vores opgave at skabe nye erfaringer for at få genopbygget deres selvværd. På skoletilbuddet er der gode muligheder for at støtte op omkring elevernes udfordringer, uanset om det er socialt eller kognitivt betinget.

Den enkelte elevs behov

En stor del af de elever, som går på Altidens skoletilbud, kommer dertil med følelsen af, at de ikke passer ind nogen steder, og derfor kan have haft længere perioder med skolevægring fra tidligere skoleforløb. Her lykkes skolen med at rumme og hjælpe hver enkelt elevs problematikker med det resultat, at eleverne stort set ikke har fravær.

Skolelærerne tilrettelægger undervisningen ud fra den enkelte elevs behov med afsæt i elevens faglige og sociale ressourcer, hvor stimuli, forventninger og krav tilpasses løbende gennem skoledagen. Eleven vil ikke overlades til sig selv på noget tidspunkt. Det medvirker samlet set til, at de får den hjælp og støtte, de har brug for i løbet af hele skoledagen.

Kontakt visitation

Her finder du nummeret til vores fælles visitation på socialområdet:

71 96 12 48

Struktureret fokus på det faglige og sociale

I Altidens skoletilbud lægger vi vægt på den daglige struktur, og der arbejdes ud fra den grundtanke, at trivsel er afgørende for elevens læringsparathed og udviklingspotentiale. Som redskab hertil er skoledagen struktureret med en høj grad af forudsigelighed samt meningsskabende undervisning og aktiviteter, som øger håndterbarheden for den enkelte elev. Når først en elev trives, bliver der plads i hjernen til f.eks. matematik og stavning.

Elevernes udfordringer kan være komplekse og have mange udtryk både fagligt og socialt. Derfor er skolens samlede personalegruppe kendetegnet ved at være veluddannet med en bred vifte af pædagogiske kompetencer, hvor de didaktiske refleksioner og beslutninger ses i tværfagligt sammenhæng med de pædagogiske indsatser. For personalet er det vigtigt at se ind bag adfærden og hele tiden fremstå ansvarlig for elevens behov.

Sådan ser dagen ud på et skoletilbud

Ved skoledagens start sikrer lærerne forudsigelighed for dagen ved gennemgang af dagens skema, så eleverne får et visuelt overblik. I løbet af skoledagen bruges skemaet som et strukturelt redskab og som afsæt for, gennem dialog med- og observationer af, elevens behov for en alternativ aktivitet.

Vi har fokus på at skabe et trygt læringsmiljø, der passer til den enkelte elev. Dette sikres blandt andet ved, at undervisningen foregår i små klasser med høj normering. Samt ved støtte til videreudvikling af sociale relationer i frikvartererne.

Undervisningsmetoder

I Altidens skoletilbud anvender vi mange forskellige undervisningsmetoder, som tilgodeser elevernes forskellige evner og behov for indlæringsmåder. Personalegruppen består af et fast team af lærere og pædagoger, der supplerer hinanden og derigennem skaber rammerne for udvikling. Faktisk er det kun fantasien, som sætter grænser, idet vi kan tilrettelægge undervisningen nøjagtig ud fra det, vi vurderer, passer eleverne bedst. Dette kan f.eks. være at undervise i naturen eller i et 1:1 miljø med low arousal.

Vi har fokus på at styrke elevernes selvværd via både faglige og sociale succesoplevelser og ser, at dette er medvirkende til, at elevernes trivsel øges. De får mod på at udfordre sig selv i faglige sammenhænge og får troen på, at de er væsentlige for fællesskabet.

Antimobbestrategi

På Altidens skoletilbud har vi en antimobbestrategi, hvor eleverne inddrages i et fælles regelsæt, som indeholder en mobbepolitik. Hvis der opstår mobning, tager vi det meget alvorligt. Og lærerne bruger pædagogiske redskaber, ofte i form af KRAP, til at løse problemet.

Skoletilbuddet har stort fokus på digital mobning, og evt. opståede episoder bliver bearbejdet med eleven. Ydermere har vi et godt samarbejde med SSP, som via deres indsatser kan understøtte et trygt læringsmiljø med plads til forskellighed. Hvis eleverne bor på et af Altidens børne- og ungehjem, inddrages personalet på børne- og ungehjemmet.

Visitation, klassetrin og afgangsprøver
• For at blive elev på Altidens skoletilbud, skal eleven visiteres af PPR i den kommune, de bor.
• Altidens skoletilbud lever op til samme krav som den almene folkeskole.
• Undervisningen følger Folkeskoleloven og “Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”.
• Vi modtager elever fra hele landet til undervisning fra 0.-10. klassetrin og tilbyder også et 11. skoleår.
• Eleverne har mulighed for at deltage i den fulde fagrække og gå op til folkeskolens afgangsprøver.
• Forældrene/de pårørende indgår som en naturlig del i skolesamarbejdet, blandt andet via skole-hjem-samtaler ligesom skoletilbuddet deltager i to årlige statusmøder med forældrene/de pårørende og kommunen.
• Vi forsøger at ligne den almene folkeskole med lejrturer, afholde fastelavn og motionsdag mm.

Her finder du alle Altidens skoletilbud for børn og unge