Kvalitetssikring i Altiden

Kvalitetssikring er en integreret og vigtig del af vores arbejde i Altiden. I Altiden har vi højt fokus på kvalitet i alt, hvad vi gør. Vi følger løbende op på vores kvalitetssystem for at sikre, at vi opfylder alle krav, der stilles til de ydelser, vi leverer.

Tre kvalitetssikringsperspektiver

Overordnet arbejder vi med kvalitet ud fra tre perspektiver:

1. Borgeroplevet kvalitet: Det, der skal til, for at den enkelte beboer og pårørende oplever kvalitet i hverdagen.
2. Faglig kvalitet: Den kvalitet, som vi står på mål for med vores forskellige fagligheder og autorisationer.
3. Kontraktmæssig kvalitet: Det, vi har lovet kommunen. Typisk efterlevelse af kommunens politisk besluttede kvalitetsstandarder og en tilhørende kontrakt.

I Altiden sætter vi en ære i at balancere sikkert imellem de forskellige måder at anskue kvalitet på, og vi gør det gennem dialog med beboere, pårørende og kommuner.

Høj kvalitet er grundlæggende for Altiden

Høj kvalitet, kvalitetssikring og konstant kvalitetsudvikling er grundlæggende for Altiden, og det arbejder vi systematisk med i hele vores organisation.

Følgende af Altidens plejehjem er ISO-certificerede efter ISO 9001:2015: Akaciegården, Fribo Holte, Bakkebo og Skovsminde. Det betyder, at de årligt bliver revideret på det kvalitetsledelsessystem, vi anvender.

På socialområdet anvender vi samme systemer, da systemet fungerer til gavn for medarbejderne og de borgere, der modtager støtte og omsorg fra os.

Velfærdsområdet er underlagt omfattende lovgivning og tilsyn for at sikre tryg, sikker og kvalitetsmæssig pleje, støtte og omsorg. For Altiden betyder kvalitet også, at hver borger i vores tilbud skal opleve kvalitet fra sit eget, personlige perspektiv og dermed leve et så godt liv som muligt ud fra egne præferencer. Vores kvalitetsarbejde tilstræber til enhver tid at imødekomme både myndighedskrav og individuelle forventninger.

Kvalitetssystemet omfatter, at vi:

  • Klart beskriver vores praksis i procedurer, instrukser og vejledninger.
  • Samler data på afvigelser, som ligger til grund for vores forbedringsarbejde.
  • Kontinuerligt arbejder med udvikling.
  • Gennemfører regelmæssige interne og eksterne revisioner i henhold til ISO-standarden.
  • Opfylder myndighedernes krav til kvalitetsstyring i sundhedsvæsenet.

Læs mere om ISO


Vi måler kvaliteten

Kvalitetssikring handler også om samarbejde. Vi mener, at den bedste måde at udvikle sig på er gennem konstruktiv feedback. Konkret betyder det, at vi spørger beboerne, pårørende, vores medarbejdere og vores samarbejdspartner, hvad de synes om samarbejdet med os.

Det gør vi dels gennem en åben dialog – struktureret som ustruktureret – og så gør vi det gennem tilfredshedsundersøgelser, som gennemføres to gange om året.

I tillæg til tilfredshedsundersøgelserne har vi tillige Happy-or-Not-standere stående på vores alle vores plejehjem, hvor alle der kommer på besøg, kan give hurtig feedback på deres oplevelse.  

Love, regler og tilsyn

Socialområdet i Danmark kontrolleres primært af Socialtilsynet, og Ældreområdet kontrolleres af det kommunale tilsyn. På det enkelte plejehjem, botilbud og opholdssted er det desuden de politisk besluttede kvalitetsstandarder, der sætter rammen for de tilbud den enkelte beboer tilbydes.

Vi hilser altid tilsyn velkommen i Altiden og ser det som en oplagt mulighed for at få hjælp til at identificere forbedringsmuligheder.

En lang række tilsyn er fælles for begge områder:


Kvalitetsstyring

For at skabe kvalitetssikring og sikre overholdelse af lovgivning, ledelsessystemer og en behandling baseret på vores egne værdier, har vi udviklet vores eget kvalitetsstyringssystem. Det er vores værktøj til at sikre, at alle vores medarbejdere følger vores standarder. Med kvalitetsstyringssystemet sætter vi klare kvalitetsmål. Systemet består af fire dele: styring, måling, forbedring og dokumentation.

Vi udfører løbende kvalitetsmålinger på flere områder for at sikre, at vi udfører vores arbejde, som vi skal. Det sker i form af regelmæssige egenkontroller og kvalitetsundersøgelser. Resultaterne danner grundlag for evalueringer, opfølgning og forbedringer. Vi følger op på afvigelser fra planlagte rutiner, og fanger også nye idéer og udviklingsmuligheder, der kan spredes videre i organisationen. På den måde kan vi tage ved lære og højne kvaliteten for fremtiden.

Det skal være nemt at gøre det rigtige

Kvalitet og kvalitetssikring opstår i mødet mellem plejemodtageren og vores medarbejdere, som er vores mest værdifulde ressource i kvalitetsarbejde. Et udgangspunkt for os er, at det skal være nemt for den enkelte medarbejder og leder at gøre det rigtige og dermed leve op til både eksterne og interne kvalitetskrav.

Supporten til vores drift består blandt andet af tydelige procedurer og retningslinjer, der findes i vores ledelsessystem. Her finder medarbejderne klare beskrivelser og svar på, hvordan de skal strukturere deres arbejde og agere i forskellige stadier og situationer for at yde pleje og omsorg, der overholder lovgivning og interne regler. Som et vejledende kvalitetsværktøj har de også vores værdigrundlag at læne os op ad.

Hver måned følger vi op på alle vores lokationer på udvalgte kvalitets- og HR-parametre for at arbejde for ensartet kvalitet på tværs af hele organisationen og for så tidligt som muligt at identificere behov for forbedring.

Du kan få hele Altidens kvalitetspolitik tilsendt ved at skrive til kontakt@altiden.dk


Klageindgang

I Altiden anvender vi al feedback konstruktivt og indgår gerne i dialog om områder, hvor vi kan forbedre os. Har du oplevet noget som borger eller pårørende, som du har behov for at drøfte med os, er du altid velkommen til at henvende dig til os.

Vi bestræber os på at svare på din henvendelse inden for 24 timer. Der kan dog være tilfælde, hvor vi udbeder os lidt længere tid, så vi kan undersøge sagen nærmere.

Kontakt os

Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen

Altiden tilbyder støtte og omsorg til børn, unge, voksne og ældre.